W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ASTERJEWELLERY.PL

Niniejszy Regulamin dotyczy sklepu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.asterjewellery.pl prowadzonego przez ASTER JEWELLERY TERESA MIŚKIEWICZ z siedzibą w Kielcach, ul. Żytnia 26 lok. 3 (25-018), NIP: 9590813848, REGON: 290576910, tel.: 796 101 741 (dalej jako: "ASTER" lub „Usługodawca”). 

Regulamin kierowany jest zarówno do Konsumentów jak również Przedsiębiorców (w tym także oddzielnie dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta) dokonujących zakupu poprzez Portal. Niektóre z postanowień mogą dotyczyć wyłącznie konsumentów lub Przedsiębiorców lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Regulamin zostaje udostępniony Klientowi przed zawarciem umowy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej ASTER pod adresem www.asterjewellery.pl oraz wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej, pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

ASTER przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności[MCH1] .

SPIS TREŚCI REGULAMINU:

§1. SŁOWNICZEK

§2. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ASTER DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

- FORMULARZ „STWÓRZ KONTO” ORAZ MOJE KONTO

- FORMULARZ ZAMÓWIENIA

- NEWSLETTER

§3. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY)

§4. METODY PŁATNOŚCI

§5. DOSTAWA

§6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCY PRODUKTÓW

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

- SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§8. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA

§9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1. SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenia:

1)  Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy.

2)  Formularz Stwórz Konto - usługa elektroniczna świadczona przez ASTER w postaci formularza elektronicznego dostępnego poprzez Portal, za pomocą którego Klient ma możliwość utworzyć swoje indywidualne Moje Konto.

3)  Formularz Zamówienia - usługa elektroniczna świadczona przez ASTER w postaci formularza elektronicznego dostępnego poprzez Portal, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia. 

4)  Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży z ASTER.

5)  Moje Konto - usługa elektroniczna świadczona przez ASTER, zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach oraz statusie aktualnie złożonych Zamówień.

6)  Newsletter - usługa świadczona przez ASTER w postaci przesyłania drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta cyklicznych informacji dotyczącej Produktów, nowości oraz promocji w Sklepie. 

7)  Portal - strona internetowa dostępna pod adresem: www.asterjewellery.pl.

8)  Produkt - rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy ASTER a Klientem.

9) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.asterjewellery.pl.

10) Sklep - sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.asterjewellery.pl.

11) Usługi świadczone przez ASTER drogą elektroniczną - dostępne za pośrednictwem Portalu usługi takie jak: formularz „Stwórz Konto”, Moje Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 

12) Usługobiorca –podmiot korzystający z Usług świadczonych przez ASTER drogą elektroniczną.

13) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, które to oświadczenie zmierza do zawarcia z ASTER umowy sprzedaży Produktu/ów.

 

§2. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ASTER DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ASTER umożliwia Klientom korzystanie nieodpłatnie z takich usług jak: Formularz „Stwórz Konto”, Moje Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 

Klient jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez ASTER w sposób zgodny z prawem, w szczególności z poszanowaniem praw, w tym praw własności intelektualnej ASTER. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby skorzystać z wymienionych usług konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: posiadanie komputera, laptopa, tabletu, komórki lub też innego urządzenia z dostępem do Internetu, dostęp do skrzynki e-mailowej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Minimalne wersje przeglądarki internetowej: Firefox 45.0, Internet Explorer 11, Opera 40, Google Chrome 49, Safari 8; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: komputer: 1920 x 1080px (16:9); laptop: 1366 x 768px (16:9), tablet: 1024 x 768px (4:3), telefon: 1920 x 1080 (16:9) oraz włączenie możliwości zapisu plików cookies.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

W przypadku chęci złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez ASTER drogą elektroniczną związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego (z pominięciem reklamacji Produktów, która to procedura została wskazana w §6 niniejszego Regulaminu), Klient może przesłać reklamację za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: kontakt@asterjewellery.pl, jak również drogą pisemną na adres: ASTER JEWELLERY TERESA MIŚKIEWICZ ul. Żytnia 26 lok. 3, 25-018, Kielce. Doradzamy, aby w reklamacji Klient wskazał swoje dane kontaktowe, dane dotyczące przedmiotu reklamacji oraz wystąpienia nieprawidłowości, a także swoje żądania w związku ze złożoną reklamacją. ASTER ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

FORMULARZ „STWÓRZ KONTO” I USŁUGA „MOJE KONTO”             

Aby skorzystać z nieodpłatnej usługi świadczonej przez ASTER przez czas nieokreślony w postaci Mojego Konta, Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie formularza rejestracji, tj. Formularza „Stwórz Konto” poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który będzie stanowił jego login, oraz ustalenie indywidualnego hasła, za pomocą którego Usługobiorca będzie logował się do swojego Konta.

Po wypełnieniu formularza rejestracji oraz wybraniu opcji "załóż konto", na adres e-mail podany przez Usługobiorcę zostanie automatycznie wysłany link aktywacyjny, poprzez kliknięcie w który Usługobiorca potwierdzi wolę założenia Mojego Konta. 

Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu „Stwórz Konto” są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

W przypadku gdy Usługobiorca nie pamięta hasła bądź loginu do Mojego Konta, może on skorzystać z opcji „Nie pamiętasz hasła?” dostępnej w zakładce logowania. Po podaniu adresu poczty elektronicznej, którym Usługobiorca posłużył się przy zakładaniu Mojego Konta oraz wybraniu opcji „Wyślij link do zresetowania”, na adres ten zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany dotychczasowego hasła.

Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z usługi w postaci Mojego Konta wysyłając wiadomość e-mail z odpowiednią dyspozycją na adres: kontakt@asterjewellery.pl.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia Klient ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej usługi świadczonej w postaci Formularza Zamówienia. 

Rozpoczęcie korzystania z tej usługi wiąże się z dodaniem przez Klienta produktu do elektronicznego koszyka zamówień. Po wyborze produktów Klient zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez podanie swoich danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres do doręczeń, a także danych do faktury (jeżeli dotyczy). Ponadto Klient będzie zobowiązany wybrać sposób płatności oraz dostawy. W celu finalizacji procesu Klient będzie poproszony o wybór opcji "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Jeżeli Klient wybrał elektroniczną metodę płatności zostanie przekierowany do systemu płatności on-line. Po zakończeniu, na podany przez Klienta adres e-mail, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia. Zakończenie korzystania z usługi w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. 

NEWSLETTER

Celem otrzymywania informacji handlowych Usługobiorca może skorzystać, za wyrażoną przez siebie zgodą, z nieodpłatnej usługi w postaci Newslettera. W tym celu zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail. Newsletter jest usługą świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca  ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przesyłając wiadomość e-mail z odpowiednią dyspozycją na adres: kontakt@asterjewellery.pl lub wybierając opcję „chcę zrezygnować z otrzymywania Newslettera” znajdującą się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.

§3. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY)

W celu złożenia Zamówienia (tj. zawarcia umowy sprzedaży), koniecznym jest, aby Klient wypełnił Formularz Zamówienia. Umowa sprzedaży z ASTER zawierana jest w języku polskim. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy ASTER a Klientem dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia, będącego jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Wszystkie ceny Produktów podane na Portalu wyrażone są w walucie polskiej oraz są cenami brutto, tzn. uwzględniającymi wszelkie podatki. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy. ASTER ma prawo dokonywać zmian cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana ceny danego Produktu, dokonana przez ASTER nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany tej ceny.

W przypadku niedostępności danego Produktu, objętego Zamówieniem Klienta, ASTER zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, a w razie dokonanej wcześniej płatności zwrócić Klientowi całą otrzymaną kwotę, chyba że Strony postanowią inaczej.

Klient do momentu wybrania opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” ma możliwość modyfikacji wybranych przez siebie Produktów.

 

W ofercie Sklepu ASTER posiada także Produkty, które może wykonywać na indywidualne zamówienie Klienta. Klienta chcącego dokonać indywidualnego Zamówienia, zapraszamy do kontaktu z ASTER pod adresem e-mail: kontakt@asterjewellery.com w celu uzgodnienia parametrów i cech Produktu. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.

 

ASTER zobowiązuje się dostarczać Klientom Produkty bez jakichkolwiek wad.

§4. METODY PŁATNOŚCI 

ASTER honoruje następujące metody płatności z tytułu zakupu Produktu/ów:

 I.  płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych online:

1) płatność za pomocą tzw. szybkiego przelewu bankowego,

2) płatność za pomocą karty płatniczej,

3) płatność BLIK,

II.  płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia.

 

Jeżeli Klient wybierze opcję płatności elektronicznej płatność będzie dokonywana wyłącznie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online poprzez serwis www.dotpay.pl. Podmiotem świadczącym usługę płatności online (zapewniającym obsługę płatności elektronicznych, w tym kartą płatniczą) jest Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28b, (30-552) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000700791, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, kapitał zakładowy w kwocie 4 000 000,00 złotych. Regulamin Dotpay określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej Dotpay sp. z o.o. pod adresem www.dotpay.pl.

Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty Klienta. Obowiązek zapłaty zrealizowany jest w momencie zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym podmiotu świadczącego dla ASTER usługę pośrednictwa finansowego lub pozytywnej autoryzacji transakcji w przypadku płatności kartą płatniczą.

Gdy Klient wybrał metodę płatności w postaci płatności za pobraniem przy odbiorze, wówczas czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia Zamówienia. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do uiszczenia ceny za Produkt/y w gotówce przy odbiorze przesyłki. Zwracamy uwagę, że w przypadku niektórych przewoźników akceptowana jest także płatność kartami płatniczymi.

Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu środków pieniężnych uiszczonych przez Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay, ASTER dokonuje rozliczenia również za pośrednictwem tego serwisu. 

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, ASTER może wymagać od Klienta dokonania przedpłaty za Zamówienie (w całości lub w części). Zasady tej nie stosuje się do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.  

 

§5. DOSTAWA

ASTER umożliwia Klientom dostawę lub odbiór Produktu/ów w następujący sposób:

1) wysyłka pocztowa (Poczta Polska);

2) wysyłka kurierem;

3) odbiór osobisty pod adresem ul. Żytnia 26 lok. 3, 25-018 Kielce.

 

Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kuriera jest odpłatna (chyba, że co innego wynika z umowy sprzedaży) oraz dostępna na terytorium Polski. ASTER realizuje także Zamówienia z odpłatną dostawą do krajów Unii Europejskiej, a także do innych krajów pod warunkiem możliwości realizacji Zamówienia za pośrednictwem wysyłki pocztowej (Poczta Polska). Niezależnie od ilości zakupionych Produktów podczas jednego Zamówienia Klient ponosi koszty dostawy jednokrotnie. ASTER nie pobiera opłat z tytułu odbioru osobistego Zamówienia przez Klienta. 

Wszystkie Zamówienia z adresem dostawy poza terytorium Polski ASTER realizuje wyłącznie za pośrednictwem wysyłki pocztowej (Poczta Polska).

Klient przed złożeniem Zamówienia w procesie składania Zamówienia jest każdorazowo informowany o podmiotach świadczących na rzecz ASTER usługi kurierskie, kosztach dostawy oraz innych opłatach (jeżeli występują). Jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek opłaty, o których Klient nie zostałby poinformowany przed zawarciem umowy z ASTER, nie jest on zobowiązany do ich uiszczenia. 

Termin dostawy Zamówienia w przypadku wyboru przesyłki pocztowej na terytorium Polski wynosi od 1 do 3 Dni roboczych (przesyłka priorytetowa) lub od 3 do 5 Dni roboczych (przesyłka ekonomiczna). W przypadku przesyłki zagranicznej termin dostawy wynosi od 3 do 14 Dni roboczych. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi natomiast od 1 do 2 Dni roboczych.

Do czasu realizacji Zamówienia należy uwzględnić od 2 do 10 Dni roboczych, podczas których następuje skompletowanie  Zamówienia dla Klienta.

Jeżeli Klient wybierze opcję płatności przy odbiorze, otrzyma on wiadomość e-mail informującą o gotowości Zamówienia do odbioru.

§6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCY PRODUKTÓW

ASTER jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Szczegółowe zasady odpowiedzialności ASTER przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

 

1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu ASTER zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował ASTER przy zawarciu umowy, a ASTER nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 

Wada prawna występuje wówczas, gdy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

Jeżeli Klient uzna, iż dostarczony przez ASTER Produkt posiada wadę, ma możliwość złożenia reklamacji przykładowo w następujących formach:

1) poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@asterjewellery.pl;

2) pisemnie na adres: ASTER JEWELLERY TERESA MIŚKIEWICZ ul. Żytnia 26 lok. 3, 25-018 Kielce.

 

W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego (Załącznik nr 3 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Jeżeli Klient nie zdecyduje się skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, w celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji  ASTER zachęca, aby wraz z reklamacją dostarczyć ASTER następujące informacje:

 

1)  imię i nazwisko Klienta;

2)  dane kontaktowe Klienta (np. adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego);

3)  numer Zamówienia;

4)   dane dotyczące przedmiotu reklamacji oraz opis i datę stwierdzonej wady;

5)  żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją tzn.:

- wymiany rzeczy na wolną od wad albo

- usunięcia wady;

- oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu;

- odstąpienie od umowy.

 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt ASTER dostarczyć rzecz wadliwą na adres: JEWELLERY TERESA MIŚKIEWICZ ul. Żytnia 26 lok. 3, 25-018 Kielce.

 

ASTER ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie ASTER nie udzieli odpowiedzi, reklamację uważa się za uznaną. 

 

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca  wyłącza się odpowiedzialność ASTER z tytułu rękojmi za Produkt. Zasada ta nie ma zastosowania do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Klientów, będących konsumentami (osobami fizycznymi) oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Regulacji nie stosuje się wobec innych Przedsiębiorców.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z ASTER w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu/ów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu/ów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować ASTER (ASTER JEWELLERY TERESA MIŚKIEWICZ, ul. Żytnia 26 lok. 3 (25-018) Kielce, e-mail: kontakt@asterjewellery.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.. Jeżeli Klient skorzysta z elektronicznej formy złożenia oświadczenia o odstąpieniu, ASTER prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ASTER zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ASTER), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ASTER został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. ASTER dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

ASTER zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu/Produktów lub do czasu dostarczenia ASTER dowodu jego/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać lub przekazać Produkt/y ASTER (ASTER JEWELLERY TERESA MIŚKIEWICZ, ul. Żytnia 26 lok. 3 (25-018) Kielce), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował ASTER o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt/y przed upływem terminu 14 dni. Wówczas Klient jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu/ów. Klient odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości Produktu/ów wynikające z korzystania z niego/ich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA

Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta w granicach, o których mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) ustawy Kodeks cywilny, tj. m.in.:

·         Prawa odstąpienia od umowy sprzedaży (§ 7 Regulaminu);

·         Prawa reklamacji dotyczących Produktów (§ 6 Regulaminu z wyłączeniem ostatniego akapitu).

W pozostałym zakresie do Przedsiębiorców na prawach konsumenta stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 

W celu realizacji swoich praw, Przedsiębiorca na prawach konsumenta może przesłać do nas stosowną informację pisemnie na adres: ul. Żytnia 26 lok. 3 (25-018) Kielce lub kontakt@asterjewellery.pl. Może przy tym skorzystać z formularzy:

(1)    Odstąpienia od umowy dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta (Załącznik nr 2 do Regulaminu);

(2)    Reklamacyjnego dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta (Załącznik nr 4 do Regulaminu);

Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien udostępnić ASTER dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta i/lub art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) ustawy Kodeks cywilny.

 

§9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

ASTER umożliwia Konsumentom skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. pod następującymi adresami: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php oraz

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

Możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumenta są m.in.:

 

·         Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);

·         Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);

·         Zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - http://porady.konsumenci.org/).

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych konsument może skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html. Z Punktem kontaktowym można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

 

Informujemy, że skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet można złożyć również za pośrednictwem Platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution) stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL .

Pierwszym punktem kontaktu jest adres e-mail: kontakt@asterjewellery.pl. Więcej informacji na temat tej platformy znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php .

 

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory, które mogą pojawić się na tle stosowania niniejszego Regulaminu (w tym świadczenia przez ASTER usług drogą elektroniczną oraz z tytułu umowy sprzedaży) pomiędzy ASTER a Klientem niebędącym Konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby ASTER. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

ASTER zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Są nimi m.in. zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobów płatności czy sposobu dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany funkcjonalności Sklepu, poprawa obsługi Klienta. Zmiana Regulaminu w zakresie w jakim dotyczy umowy sprzedaży nie może naruszać praw, które Klient nabył przed wejściem w życie zmiany treści Regulaminu. Oznacza to przede wszystkim, że zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed tą datą.

Zmiana Regulaminu w zakresie świadczenia przez ASTER usług o charakterze ciągłym (np. Moje Konto) wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo poinformowany o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział zawartej umowy w ciągu 14 dni od dnia poinformowania go o tej zmianie. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu ASTER informuje na swojej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.

Wszystkie treści udostępnione na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich ASTER lub podmiotów, od których ASTER uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści bez uzyskania zgody ASTER w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jest niedozwolone.

Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z ASTER, których nie można wyłączyć w drodze umowy. ASTER gwarantuje w takim przypadku Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 1 stycznia 2021 roku

Produkt dodany do porównania